en-USpl-PL

Statut

 

                       STATUT

Stowarzyszenia Absolwentów
Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach „Żeromszczacy”
 
 
Rozdział I.
Nazwa, teren działania i siedziba Stowarzyszenia
§ 1
  1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach „Żeromszczacy” o dalszej części statutu zwane jest Stowarzyszeniem, a liceum Szkołą.
  2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów: ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 70, poz. 855 z późniejszymi zmianami.
  3. Stowarzyszenie posługuje się znakiem graficznym według załączonego wzoru.
§ 2
Terenem działalności stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Stowarzyszenie może działać również zagranicą.
§ 3
Siedzibą Stowarzyszenia są Kielce.
§ 4
Określenie „absolwent Liceum” obejmuje również wychowanków Szkoły, którzy ukończyli ją wówczas, gdy nosiła inną nazwę.
Rozdział II.
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§ 5
Celem Stowarzyszenia jest:
1.        Nawiązywanie i utrzymywanie więzi między absolwentami Szkoły oraz wzajemne wspieranie się poprzez różne formy samopomocy koleżeńskiej.
2.        Propagowanie historii i tradycji Szkoły.
3.        Dbanie o dobre imię Szkoły i wspieranie jej działalności wychowawczej i dydaktycznej.
4.        Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
5.        Kształtowanie właściwych postaw młodzieży wobec kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury.
6.        Propagowanie idei integracji europejskiej oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy z uczniami szkół innych krajów.
§ 6
Cele te Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1.        Organizowanie zjazdów i spotkań koleżeńskich, imprez rocznicowych, sympozjów naukowych, wystaw okolicznościowych i innych tego rodzaju przedsięwzięć.
2.        Inicjowanie i wspieranie działalności popularyzującej Szkołę i współpraca w tym zakresie z wydawnictwami, mass-mediami, placówkami naukowymi, oświatowymi,kulturalnymi i organizacjami społecznymi.
3.        Fundowanie stypendiów i nagród wybijającym się wychowankom i uczniom Szkoły.
4.        Udzielanie pomocy potrzebującym członkom Stowarzyszenia i uczniom.
5.        Przyznawanie absolwentom Szkoły nagród , wyróżnień i tytułów honorowych ustanawianych w drodze uchwały Walnego Zebrania  za wybitne osiągnięcia naukowe, kulturalne i społeczne.
Wyróżnienia i nagrody mogą być przyznawane osobom niebędącym absolwentami Szkoły, działającymi na rzecz Szkoły, jej patrona i Stowarzyszenia.
Najwyższym odznaczeniem Stowarzyszenia jest Złota Odznaka Stowarzyszenia.
6.        Współpracę z dyrekcją, gronem pedagogicznym, radą rodziców oraz samorządem szkoły.
7.        Wydawanie monografii, pamiętników, ksiąg pamiątkowych oraz utworów literackich, których autorami są uczniowie i absolwenci Szkoły.
8.        Przeprowadzanie zbiorek pieniężnych dla wsparcia osób fizycznych lub szkoły według obowiązujących przepisów.
Rozdział III.
Członkostwo Stowarzyszenia Prawa i obowiązki członków.
§ 7
Członkiem zwyczajnym może być każdy absolwent Szkoły, który zgłosił swe przystąpienie do Stowarzyszenia. Członkostwo zwyczajne przyznaje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały.
§ 8
Członkami założycielami są absolwenci, którzy powołali komitet założycielski Stowarzyszenia i wnieśli wkład pieniężny w kwocie 100 zł. Tytuł „ Członek założyciel” jest tytułem honorowym Stowarzyszenia.
§ 9
Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która wspiera materialnie działalność Stowarzyszenia i zgłosi do niego akces.
Członkostwo przyznaje Zarząd w formie uchwały.
§ 10
Od odmownej uchwały Zarządu w przedmiocie członkostwa przysługuje zainteresowanej osobie odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od doręczenia uchwały.
§ 11
Członkostwo ustaje wskutek:
1.        Wystąpienia ze Stowarzyszenia.
1a.        Wskutek śmierci .
2.        Skreślenia z listy członków w wypadku niepłacenia składek przez okres 12 miesięcy i nieuregulowania zaległości pomimo upomnienia i udzielenia dodatkowego terminu. Decyzję o skreśleniu podejmuje Zarząd.
3.        Wykluczenie w przypadku działania na szkodę Stowarzyszenia lub Szkoły, łamania postanowień statutu lub popełnienia czynu niegodnego. Wykluczenie następuje na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
4.        Od decyzji o skreśleniu i od orzeczenia o wykluczeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od doręczenia decyzji lub orzeczenia.
§ 12
Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do:
1.        Czynnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia.
2.        Świadczenia pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia.
3.        Regularnego opłacanie składek członkowskich.
4.        Przestrzegania statutu i regulaminów Stowarzyszenia.
5.        Podporządkowanie się uchwałom i decyzjom władz Stowarzyszenia oraz orzeczeniom Sądu Koleżeńskiego.
§ 13
Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
1.        Brania udziału w pracach, zebraniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
2.        Zgłaszania wniosków i uwag oraz podejmowania inicjatyw w zakresie realizacji celów statutowych.
3.        Bieżącej informacji o pracy organów Stowarzyszenia..
4.        Korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do obieralnych władz i organów Stowarzyszenia.
5.        Członek zalegający ze składkami nie może korzystać ze swych praw do czasu uregulowania zaległości.
§ 14
Członkom wspierającym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
Rozdział IV.
Władze i organy Stowarzyszenia.
§ 15
Władzami Stowarzyszenia są:
1.        Walne Zebranie Członków
2.        Zarząd Stowarzyszenia
3.        Komisja Rewizyjna
4.        Sąd Koleżeński
§ 16
Organem Stowarzyszenia jest równieżKapituła Stowarzyszenia jako honorowekolegium uprawnione do przyznawania nagród i wyróżnień oraz nadawaniaodznaczeń itytułówhonorowych.
§ 17
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
Walne Zebraniemoże być zwyczajne- zwoływane raz do roku, albo nadzwyczajne – zwoływane w ciągu 30 dni z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady Założycieli, bądź na pisemny wniosek ¼ liczby członków Stowarzyszenia.
§ 18
Zawiadomienie o Walnym Zebraniu winno być podane do wiadomości na 14 dni przed terminem jego odbycia.
§ 19
W Walnym Zebraniu uczestniczą z głosem stanowiącym – z zastrzeżeniem wynikającym z § 14. – członkowie Stowarzyszenia, a z głosem doradczym zaproszeni goście.
§ 20
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia.
§ 21
Wybory do władz Stowarzyszenia przeprowadzane są w głosowaniu jawnym, chyba, że obecni podejmą uchwałę o tajnej formie głosowania.
§ 22
Do zadań Walnego Zebrania Członków należy:
1.        Uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia
2.        Wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia
3.        Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
4.        Ustalenie wysokości składki członkowskiej.
5.        Uchwalenie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia.
6.        Ustanawianie wyróżnień, nagród i tytułów honorowych.
7.        Rozpatrywanie odwołań od uchwał, decyzji i orzeczeń w sprawach członkostwa.
8.        Podejmowanie uchwał o zmianie statutu Stowarzyszenia.
9.        Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i wyznaczeniu likwidatorów ora przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.
§ 23
Zarząd Stowarzyszenia składa się z Prezesa i 6-ciu członków wybieranych przez Walne Zebranie w dwóch osobnych głosowaniach. Zarząd wybiera ze swego grona wiceprezesa, skarbnika i sekretarza Stowarzyszenia.
§ 24
Prezes reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i kieruje pracą Zarządu.
W czasie nieobecności lub niemożności pełnienia funkcji zastępuje go wiceprezes.
§ 25
Pełnienie funkcji w Zarządzie jest honorowe.
§ 26
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb – nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
§ 27
Wszelkie decyzje Zarząd podejmuje w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 5-ciu członków Zarządu w tym Prezesa lub wiceprezesa Stowarzyszenia.
§ 28
Do Zarządu Stowarzyszenia należy:
1.        Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków.
2.        Uchwalanie planów pracy w oparciu o przyjęte przez Walne Zebranie kierunki działania.
3.        Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia, jego realizacja i składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z jego wykonania.
4.        Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
5.        Zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów. Do ważności czynności prawnych w tym zakresie konieczne jest współdziałanie Prezesa (lub wiceprezesa ) i skarbnika oraz złożenie przez nich podpisów na dokumencie stwierdzającym dokonanie czynności.
6.        Podejmowanie uchwał o przyjęciu do Stowarzyszenia i o skreśleniu z listy członków oraz rozstrzyganie w innych sprawach związanych z członkostwem.
7.        Zatrudnianie pracowników.
8.        Udzielanie pełnomocnictw do reprezentowania Stowarzyszenia w postępowaniu przed sądami, i organami administracji rządowej i samorządowej.
9.        Przyznawanie stypendiów i pomocy materialnej.
10.    Zwoływanie Walnych Zebrań Członków.
11.    Powoływanie komisji problemowych.
§ 29
W posiedzeniach Zarządu może brać udział z głosem doradczym Dyrektor Szkoły oraz inne zaproszone przez Zarząd lub jego członków osoby.
§ 30
Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, które wybierają ze swego grona przewodniczącego komisji.
§ 31
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1.        Kontrola działalności finansowej i gospodarczej Stowarzyszenia.
2.        Składanie Zarządowi i Walnemu Zebraniu informacji o wynikach kontroli, występowanie z wnioskami w przedmiocie absolutorium.
§ 32
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.
§ 33
Sąd koleżeński składa się z 5 osób, które wybierają ze swojego grona przewodniczącego.
§ 34
Sąd rozpoznaje sprawy dotyczące:
1.        Wykluczenia ze Stowarzyszenia
2.        Naruszenia statutu i zasad postępowania obowiązujących członków Stowarzyszenia
3.        Wykładni statutu i regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia.
§ 35
Sąd koleżeński może, jako sąd polubowny rozstrzygać spory między członkami Stowarzyszenia.
§ 36
Orzekając o naruszeniu statutu lub zasad postępowania obowiązujących członków, Sąd Koleżeński może, jeżeli nie orzeknie wykluczenia, wymierzyć:
1.        Upomnienie
2.        Zawieszenie w prawach członka na okres do jednego roku
Sąd może również zobowiązać do wykonania określonych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
§ 37
Sąd orzeka w składzie 3-osobowym. Od orzeczenia osoba zainteresowana może odwołać się w terminie 14 dni od doręczenia orzeczenia do poszerzonego składu Sądu, który orzeka w składzie 5-cio osobowym.
§ 38
Kapituła Stowarzyszenia składa się z 9 członków wybieranych przez WalneZebranie, którzy ze swego grona wybierają przewodniczącego Kapituły. W skład Kapituły powinno wchodzić, co najmniej 3 członków założycieli.
§ 39
Kapituła obraduje w składzie minimum 5 osób. Członkostwo w Kapitule nie wyklucza udziału w innych organach Stowarzyszenia.
§ 40
Zasady przyznawania nagród, wyróżnień, odznaczeń i tytułów honorowych zawiera regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.
§ 41
Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej , Sądu Koleżeńskiego trwa 3 lata a Kapituły trwa 6 lat.
§ 42
Każdy z tych organów lub poszczególni jego członkowie mogą zostać odwołani przez Walne Zebranie przed upływem kadencji w razie:
1.        Naruszenie statutu lub regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia
2.        Bezczynności.
Z wnioskiem o odwołanie może wystąpić każdy organ Stowarzyszenia lub ¼ uprawnionych do głosowania członków.
Rozdział V.
Majątek i gospodarka finansowa, postanowienia końcowe
§ 43
1.    Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a.       składki członkowskie,
b.      darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
c.       dotacje, subwencje, udziały, lokaty
d.      dochody z działalności gospodarczej
e.       kredyty, pożyczki
2.    Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.    Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
4.    Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczony do podziału między jego członków.
§ 44
1.    Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarcząsłużącą wyłącznie realizacji celów statutowych.
2.    Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie wynikającym z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. nr 251, poz. 1885):
a.         wydawanie książek 58.11.Z
b.         wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) 58.12.Z
c.         wydawanie gazet 58.13.Z
d.        wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z
e.         pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z
f.          działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku 18.13.Z
g.         działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.11.Z
h.         działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi 59.12.Z
i.           działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.13.Z
j.           działalność związana z projekcją filmów 59.14.Z
k.         działalność fotograficzna 74.20.Z
l.           pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 73.12.A
m.       pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 73.12.B
n.         pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych     (Internet) 73.12.C
o.         pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 73.12.D
p.      działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z
q.         pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B
r.          pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizownych sklepach – 47.19.Z
s.          sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.91.Z
t.          pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 47.99.Z
u.         reprodukcja zapisanych nośników informacji 18.20.Z
w.        działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z
x.    sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.61.Z
y.    sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (ksiązki) 46.49.Z 
§ 45
Członkom Stowarzyszenia przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z działalnością Stowarzyszenia z uwzględnieniem jednak możliwości finansowych Stowarzyszenia.
§ 46
Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia zapada bezwzględną większością głosów osób uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu.
Uchwała określa cel, na jaki winien być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.